小学四年级语文上册期末温习题全册(鄂教版)

作者:yobo体育app官方下载发布时间:2022-06-22 08:12

本文摘要:一、看拼音写词语yìng chèn xié yáng chéng xiàn lǐng wù guān chá ( )( )( )( )( )bīn fēn bì lǜxuàn lì wān yāo fù rén ( )( )( )( )( )mù pái qǐ tǎo tāo chū qiǎng jiǎopā zài( )( )( )( )( ) biān xiě shuì jiào fēng zhú cán nián jǐ yǔ ( )( )( )( ) bù xiǔtà

yobo体育app官方下载

一、看拼音写词语yìng chèn xié yáng chéng xiàn lǐng wù guān chá ( )( )( )( )( )bīn fēn bì lǜxuàn lì wān yāo fù rén ( )( )( )( )( )mù pái qǐ tǎo tāo chū qiǎng jiǎopā zài( )( )( )( )( ) biān xiě shuì jiào fēng zhú cán nián jǐ yǔ ( )( )( )( ) bù xiǔtàn suǒ zēng hèn róng huà jì tuō ( )( )( )( )( )zōng sè zī rùn zàn měi wēn nuǎn dǎ bàn ( )( )( )( )( )gū líng líng suí shǒu jī èxīn yuàn tǎo lùn( )( )( )( )( )shāng liáng jú miàn shèng dà gǔ zhǎng yān mò( )( )( )( )( ) qíng bù zì jīn zhàn yǒu nài xīn huā tuán jǐn chù( )( )( )( ) jì suàn dé guó wán ěr yí xiào zhòu méi xiū xié ( )( )( )( )( ) yáo huàngniē zhe zhēn xiàn mù xiāng fā lèng ( )( )( )( )( ) ái mà huāng mángjǔ sàng zǔ jiàn tiāo xuǎn( )( )( )( )( ) shèn zhì cān jiā bǐ cǐkòng xián yòu chóng ( )( )( )( )( )tǐ cāo róu ruò yǐn shuǐ shì yànwéi rào ( )( )( )( )( ) xuán zhuǎn shù shāo fèi lì fù jìn shū shì( )( )( )( )( )jì xù nián líng yǐn cáng xiōng kǒu bó zi ( )( )( )( )( ) bǎi dòng shōu lǒngqīng wēi wú biān wú jì cōng máng ( )( )( )( )( )二、按要求写词语:(1)形貌写作或思考的:____________ ____________ ____________ ____________ ____________(2)由单音节组成的:例如松竹梅 ___________ ___________ ___________例如酸甜苦辣___________ ___________ ___________ ___________再选合适的词语填在括号中:①我妈妈做的菜( )俱全,能与餐馆的菜肴媲美。②小仙女深沉地感受到了人间的( )。

③( )是自然现象。④( )是文房四宝。

(3)体现“喜”的词语__________ ___________ ___________ ___________(4)体现“怒”的词语:_________ ___________ ___________ ___________(5)体现“哀”的词语:_________ ___________ ___________ ___________(6)体现“乐”的词语:_________ ___________ ___________ ___________(7)体现人物神态的:_________ ___________ ___________ ___________(8)形貌小孩子的年事及精神面目的词语:_________ _________ ________(9)形貌青年人的精神面目的词语:_________ _________ ________(10)形貌中年人的特点的词语:_________ _________ ________(11)形貌暮年人的精神面目的词语:_________ _________ 三、按要求写诗句:1、忖量家乡的:_______________________________________¬¬__2、夏天孩子们劳动的场景:___________________¬¬________________3、形貌洞庭湖景致:___________________¬¬______________四、凭据意思写出相对应的词语。指兄弟姐妹( ) 心爱的人( ) 亲信的人( )比喻亲人( ) 事情的头绪( ) 心思和精神( )再从上面选择合适的词语填在下面句中的括号里:1.春节是( )团圆的日子。2.这部作品倾注了作家几多( )啊!3.你先别走,这件事刚有了一些( )。4.弟弟是怙恃的( )宝物。

五、名句积累:1.人无__________,必有__________。2.己所不欲,_________________。3. _________________,后事之师。4.忠言逆耳利于病,____________________________。

5. _________________,必有近忧。6. _________________,金石为开。7.写两则告诉我们要多念书、多思考的名言:_______________________________________________________________________________________________________8.写一则关于理想的名言____________________________________________________六、默写古诗。

四时田园杂兴_______________________________________________________________________________________________________初秋行圃________________________________________________________________________________________________________九月九日忆山东兄弟_______________________________________________________________________________________________________望洞庭_______________________________________________________________________________________________________七、将反问句改成陈述句。1、这幅画不是我们班蔡颖画的吗?2、欠好勤学习,怎能取得好结果呢?3、如果下面没有泉水,这么旱的天气,土壤怎么会这样湿呢?八、将陈述句改成反问句。1、我们遇到难题,不能退缩。

2、当农民,也需要文化知识。九、将下面的句子改写成把字句和被字句1、孙青在操场上找到了丢失的钢笔。2、熊猫有趣的行动逗得孩子们哈哈大笑。

四年级上册语文期末温习资料一、词语积累:(1)形貌写作的:深思熟虑字斟句酌妙笔生花妙趣横生跃然纸上栩栩如生文思泉涌一气呵成(2)体现人物神态的:眉开眼笑怒气冲发大发雷霆手舞足蹈兴高采烈 (3)由单音节组成的:松竹梅色香味真善美早中晚上中下(4)日月星辰酸甜苦辣喜怒哀乐风雨雷电花卉树木(5)体现“喜”的词语:眉飞色舞喜出望外眉开眼笑兴高采烈(6)体现“怒”的词语:怒气冲发大发雷霆火冒三丈勃然震怒(7)体现“哀”的词语:呼天抢地悲伤欲绝痛不欲生(8)体现“乐”的词语:乐不行支手舞足蹈自得洋洋神采风扬(9)形貌小孩子的年事及精神面目的词语:及笄年华初生牛犊(10)形貌青年人的精神面目的词语:风华正茂神采奕奕血气方刚(11)形貌中年人的特点的词语:年富力强成熟稳重大腹便便(12)形貌暮年人的精神面目的词语:老当益壮精神矍铄鹤发童颜行将就木(13)形貌朋侪关系的:意气相投一见如故志同道条约甘共苦推心置腹开诚布公坦怀相待磨难与共(14)含有动物的词语:动如脱兔呆若木鸡气壮如牛胆小如鼠凤毛麟角多如牛毛一语道破画蛇添足牛刀小试有头无尾(15)历史故事成语:同舟共济南辕北辙程门立雪卧薪尝胆(16)神话故事成语:女娲补天夸父追日精卫填海八仙过海(17)寓言故事成语:叶公好龙自相矛盾守株待兔画蛇添足(18)含有“山水”的:山清水秀千山万水青山绿水山高水深(19)含有“天地”的:震天动地天经地义漫天卷地(20)含有“思想”的:左思右想奇思妙想日思夜想(21)含有“谈论”的:谈古论今高谈阔论奇谈怪论(22)含有“头尾”的:有头无尾鸡头凤尾(23)含有“添加”的:添油加醋添砖加瓦(24)含有“精致”的:精耕细作精挑细选一个钱打二十四个结(25)含有“始终”的:自始至终有始有终二、词语的比喻或指代的意思:手足——兄弟姐妹;骨血——亲人;桃李——学生;同窗——同学;巾帼——妇女;须眉——男子;梨园——戏院或戏剧界;杏坛——学校;心肝——最心爱的人;心腹——亲信的人;眉目——事情的头绪三、诗句:1、忖量家乡的:独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。(唐王维)2、夏天孩子们劳动的局面:童孙未解供耕织,也傍桑阴学种瓜。(宋范成大)3、形貌洞庭湖景致:遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺。(唐刘禹锡)4、形貌月亮的诗句:长安一片月,万户捣衣声。

(唐李白)5、表达人们渴求过上宁静生活的诗句:何日平胡虏,良人罢远征?6、送别朋侪,劝慰朋侪的:莫愁前路无知已,天下谁人不识君?(唐高适)7、形貌西湖景致的:水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。(宋苏轼)8、赞美西湖的景致的:欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。9、形貌节日的:爆竹声中一岁除,东风送暖入屠苏。

(宋王安石)四、名言警句:(将本册书乐园中的名言举行了归类整理,让学生在温习时能够系统、全面些,以便熟练掌握)1、关于学习的:念书破万卷,下笔如下神。(杜甫)学不行以已。(荀子)尽信书,则不如无书。(孟子)2、关于看待生活的:照亮我的门路,而且不停地给我新的勇气去愉快地正视生活的,是理想,是真、善、美。

(美国爱因斯坦) 3、做人老实:老实和勤勉,应该成为你永久的生活朋友。(美国富兰克林)4、造就人才的:十年树木,百年树人。5、与知识相关的:不必刻意寻找,生活里就有知识,知识就在我们的生活中。一个自由的人,除了从书本上获到知识外,还可以从许多此外泉源获得知识。

yobo体育app官方下载

(美国杰斐逊)6、与朋侪分享快乐,分管忧愁:如果你把快乐告诉一个朋侪,你将获得两个快乐;而你把忧愁向一个朋侪倾诉,你将被分掉一半忧愁。(英国培根)7、热爱祖国的:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(范仲淹)8、情况对人有影响的:近朱者赤,近墨者黑。(傅玄)9、争做勇敢、坚强的人: 你若失去了产业,你只失了一点儿;你若失去了荣誉,你就丢掉了许多;你若失了勇敢,你就把一切都失掉了!(德国歌德)10、待人真诚的气力是庞大的:精诚所至,金石为开。

11、人要眼光远大,思量久远:人无远虑,必有近忧。12、做人处事的:己所不欲,勿施于人。(孔子)13、把事情做好,不忘以前的履历教训:前事之不忘,后事之师(《战国策》)14、教育人们要勇于接受品评:忠言逆耳利于病,忠言逆耳利于行。

yobo体育app官方下载

四年级语文上册期末温习题(5——8单元)一、看拼音写词语 pín qióng qī rǔ miǎn qiǎng chéng jì fǎng xiào jīng shén( )( )( )( )( )( )fèng xiàn huò dé xìng qù wú kě nài hé guā fēng dān wù( )( )( )( )( )( )bèi sòngzhuǎnyí chéngliáng yǒng měng pàn wàng qín láo ( )( )( )( )( )( ) xīn shǎng tài shānxī rìxíng shì shān bēng dì liè tóu rù ( )( )( )( )( )( ) táo zuì shū fā zhuāng shù zhào gùgāo sǒng bù zhì( )( )( )( )( )( ) wén yǎ huó pō shēn yǐng biàn huà duō duānmú yàng bài fǎng( )( )( )( )( )( )bù qū bù náo kuā jiǎng cháo shuǐfēng háo làng hǒu liú xiè( )( )( )( )( ) yōu yáng hóng dàtíng yuàn liú tǎngxún huán sì miào ( )( )( )( )( )( ) shān jiàn jiè sùpéng bó shēng jī xiān jìngjié chū gān hàn ( )( )( )( )( )( )cháng dī bù jué yú ěr shī lù lù ān xiáng yùn yù zào xíng( )( )( )( )( )( )gǔ shù cān tiān wàn lài jù jì líng tīng xióng húntòu míng ( )( )( ) ( )( ) tiān tángchuàng zào rán shāo wēi xiǎn yě liàncháo tíng( )( )( )( )( )( ) jiāo jí fā chóu wéi kàng mén lián chéng rèn sù rán qǐ jìng( )( )( )( )( )( )二、接要求写词语1.形貌朋侪关系的成语: ____________ ____________ ________________________ ____________ ___________ ____________ 2.本学期学过的历史成语故事:___________ ____________________________________3.含有“山水”的成语:___________ ____________ ____________4.含有“天地”的成语:___________ ____________ ____________5.含有“思想”的成语:___________ ____________ ____________6.含有“谈论”的成语:___________ ____________ ____________三、写出词语的比喻或指代的意思桃李——( ) 同窗——( )巾帼——( )须眉——( ) 梨园——( )杏坛——( )再选择合适的词语填在句子中的括号里:1.小明和我是( )2.李老师50多岁了,一生( )满天下。3.木兰立下了赫赫战功,真是( )不让( )啊!4.梅兰芳先生是( )界多才多艺地奇才。

四、按要求写诗句 1.形貌月亮的诗句:_________________________________________2.送别、劝慰朋侪的诗句:_____________________________________3.形貌节日热闹欢喜气氛的:________________________________4.表达人们盼望过上宁静生活的诗句:_____________________________5.形貌西湖美景的诗句:_____________________________________6. 赞美西湖美景的诗句:_____________________ __________________五、名句积累1先天下之忧而忧,____________________________。2你若失去了产业,______________________;你若失去了荣誉,_________________________;你若失去了勇敢,_________________________!3为_______________________而念书!4如果你把快乐告诉一个朋侪,_________________________;而你把忧愁向一个朋侪倾诉,_________________________。

5写一则怎样获得知识的名言:________________________________六、把词语增补完整发人( )( ) 亲密( )( )( )( )不齐 ( )三( )四心宽( )( ) 愁眉( )( ) 风( )残( ) 莺( )燕( )跃( )纸( ) ( )同( )合 卧薪( )( )( )花( )锦 ( )( )战功 无可( )( ) 女( )男( )威风( )( ) 千里( )( ) ( )谈( )论 古树( )( )( )( )生机 ( )学( )练 ( )不及待 如( )其声七、用修改符号改病句 1、花坛里有牡丹、玫瑰、月季、柳树和喇叭花等等。2、听说要举行古诗朗读角逐,纷纷报名到场。3、宝石花的叶子逗人十分喜爱。

4、随地吐痰的人是一种不文明的行为。5、老师重复多次教育我们要讲文明、讲礼貌。6、经由努力学习,王倩终于取得了优异的成就。

7、我穿了一件崭新的上衣和一顶新帽子。八、按要求写句子1、人们想起老人一生连春天都没看到过,怎能差池她发生同情之心呢?改为陈述句:_________________________2、望着这夏夜的美景,我怎么不感应愉快和兴奋呢?改为陈述句:_________________________3、这个连衣服也穿不整齐的人,怎么能是“最伟大的人”呢?改为陈述句:_________________________4、钱塘江大潮是天下奇观?改为反问句:_________________________5、大火熄灭了,女娲救出了洪水中的人们。改为“把”字句____________________________________________改为“被”字句____________________________________________九、在括号里真上动物的名称,使成语完整。动如脱( ) 呆若木( ) 气壮如( ) 胆小如( ) ( )毛( )角 多如( )毛 画( )点睛画( )添足 初生( )犊 ( )假( )威金( )脱壳 ( )( )升天 ( )发童颜 井底之( )( )( )当道 ( )( )精神 ( )腾( )跃亡( )补牢 守株待() 一( )当先 叶公好( )( )鸣( )盗 ( )头( )尾 闻( )起 舞中原逐( ) ( )兵( )将。


本文关键词:yobo体育app官方下载,小学,四年级,语文,上册,期末,温,习题,全册,鄂

本文来源:yobo体育app官方下载-www.wxgyzs.net